Aktuálně není možná platba DOBÍRKOU! Jen na vyžádání. Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


I. Základní ustanovení


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)
jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)


(jméno a příjmení/název): Ing. Petra Rajšnerová
IČ: 00911283
DIČ: CZ8262250942
nejsme plátci DPH
se sídlem: Státních statků 193, 294 25 Katusice
na základě živnostenského oprávnění udělené Magistrátem města Mladá
Boleslav – Správní odbor a obecní živnostenský úřad č. j.
ObŽÚ/U2008/2019/KUC
doručovací adresa : Státních statků 193, 294 25 Katusice
email: obleceme-vas@seznam.cz
telefon: 775 237 245
www.obleceme-vas.cz
(dále jen „prodávající“)
2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti
prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji
podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské
činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní
umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese:
www.obleceme-vas.cz. (dále jen „internetový obchod“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní
smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před
ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.


II. Informace o zboží a cenách


1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho
hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu
internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z
přidané hodnoty (prodávající není plátcem DPH), všech souvisejících
poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty
nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v
platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně
sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu
je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní
smlouvu ohledně tohoto zboží.
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech
spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech
spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě
platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České
republiky, do zahraničí zboží neposíláme.
4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat,
nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na
dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové
připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto
náklady se neliší od základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
• prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí
registraci v internetovém obchodě,
• vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží,
způsob platby a doručení.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a
měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje
uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v
objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil
s těmito obchodními podmínkami.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu
potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující
při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní
smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky
prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky
prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže
prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu
pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh
kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena
potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho
emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může
zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí
objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky
na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto
obchodních podmínkách.
8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího
při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu
objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto
zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno
automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních
podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného
odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou
nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní
smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o
přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.


IV. Zákaznický účet


1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě
může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého
zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující
může objednávat zboží také bez registrace.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v
uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při
objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a
heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací
nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese
odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím
osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když
kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující
poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


V. Platební podmínky a dodání zboží


1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní
smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.
2801598742/2010, vedený u Fio banky, a. s.
• dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při předání zboží,
• v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně
zásilek.
Platba převodem na bankovní účet prodávajícího je zdarma. Platba při
převzetí zboží (v hotovosti či platební kartou) je zpoplatněna. Cena
dobírky je vždy ujednána a kupující ji odsouhlasuje při objednávání
zboží.
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu
náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li
dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady
spojené s dodáním zboží.
3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V
případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od
uzavření kupní smlouvy.
4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní
cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet
prodávajícího.
5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou
obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není
zálohou.
6. Zboží je kupujícímu dodáno prostřednictvím České pošty či jiného smluvního dopravce:
• na adresu určenou kupujícím v objednávce
• prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující
určil.
Jiný druh dopravy se řeší individuálně a předem jsou domluveny
podmínky, které se odsouhlasují vždy písemně (elektronicky).
7. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží, kde
kupující vidí cenu objednané služby.
8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí
zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky
prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné
dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo
určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při
dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží
doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v
objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto
neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku
od přepravce převzít.
11. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad
není přiložen k dodávanému zboží, ale kupující ho obdrží elektronicky v informačním mailu ohledně expedice.
12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny
za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
13. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na
kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl
kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak
neučinil.


VI. Odstoupení od smlouvy


1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou
činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
• ode dne převzetí zboží,
• ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy
několik druhů zboží nebo dodání několika částí
• ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy
pravidelná opakovaná dodávka zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím
výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že
v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo
pro jeho osobu,
• dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo
po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,
• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat
prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář
k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od
kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu
prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající
potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu
zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující
nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom
případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.
7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně,
nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní
prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným
způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky
jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu
tím nevzniknou další náklady.
8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který
prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží
ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit
přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží
předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a
neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu
škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu
vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce
anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající
bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy
uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o
odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně
nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to
stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.


VII. Práva z vadného plnění


1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující
zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které
kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo
ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného
vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím,
má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn
uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena
ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u
použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy
zboží.
3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit
reklamaci a požadovat:
• výměnu za nové zboží,
• opravu zboží,
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstoupit od smlouvy.
4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
• pokud má zboží podstatnou vadu,
• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo
vad po opravě,
• při větším počtu vad zboží.
5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž
je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání.
Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy
kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení
reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu
vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned,
ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se
nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k
odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí
být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a
kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění
reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího
(uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před
převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám
způsobil.
9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně
vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.
Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho
měsíce po uplynutí záruční doby.
10. Volbu způsobu reklamace má kupující.
11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se
řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského
zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího
za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.


VIII. Doručování


1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně
doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu
uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje
kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho
zákaznickém účtu nebo v objednávce.


IX. Mimosoudní řešení sporů


1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je
příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120
00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů
mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května
2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.
2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských
sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti
příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


X. Závěrečná ustanovení


1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem
České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje
mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem
České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z
obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy
chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského
zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská
práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik,
ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží
prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat
webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů
třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v
rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového
obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho
provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo
třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít
programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a
užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení
takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §
1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována
prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu
účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od
smlouvy.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.04.2019